Thông báo thay đổi Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu

THÔNG BÁO/ NOTICE

(V/v: thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu)

(Ref: Changing logo and brand identity system)

Kính gửi/ Dear: Quý Khách hàng/ Customers,

Đầu tiên, Công ty Dịch thuật Vietrans xin được gửi lời Chúc mừng năm mới tới Quý khách. Kính chúc Quý khách năm mới 2018 vạn sự thành công.

Firstly, Vietrans Translation and Trading Co., Ltd would like to send Happy New Year greetings to you. We wish you a happy and successful 2018 new year.

Cám ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Dịch thuật Vietrans trong suốt những năm qua.

Thank you for always trusting and working with Vietrans Translation and Trading Co., Ltd throughout the years.

Theo kế hoạch phát triển chung cho năm 2018 và những năm tiếp theo, Vietrans đã có quyết định thay đổi logo và toàn bộ hệ thống dận diện thương hiệu, cụ thể như sau:

According to the joint development plan for 2018 and the following years, Vietrans has decided to change the logo and the whole system of brand names, as follows:

 Logo mới:

Vietrans_Logo_OUT_2-01

Logo cũ

Vietrans_Logo_OUT-02

Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới cũng như toàn bộ tài liệu, hóa đơn chứng từ và các tài liệu liên quan khác sẽ tự động có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2018.

New logos and identity systems as well as all documents, invoices and other related documents will be automatically effective from January 02, 2018.

Chức năng hoạt động và thông tin công ty không thay đổi/ Company functions and information do not change.

Vậy, Vietrans xin thông báo tới toàn thể Quý Khách hàng và rất mong tiếp tục được đồng hành cùng Quý khách trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

So, Vietrans would like to announce to all our customers and look forward to continuously accompanying you in 2018 and next years.

Trân trọng/ Best regards.

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)